Program cooperare www.huro-cbc.eu

Ajutor european pentru sănătatea comunităţilor din Dumbrăviţa şi Szentes

sigla-uniune

Două ţări, un scop, succes comun!

Programul de Cooperare Transfrontalieră
Ungaria-România 2001-2013

Comuna Dumbrăviṭa ȋn parteneriat cu oraṣul Szentes din Ungaria derulează un proiect adresat persoanelor ȋn vȃrstă.

Cod proiect: HURO 1001/030/2.4.2. - Acronim HELP

Colaborarea celor două primării ȋn acest domeniu este o urmare firească a experienṭei comune ȋn implementarea de proiecte transfrontaliere.

Prin implementarea acestui proiect se urmăreṣte menṭinerea unui mod de viaṭă frumos ṣi sănătos, sprijinind persoanele cu probleme speciale. Se realizează monitorizarea grupului ṭintă printr-un sistem de semnalizare de la domiciliul persoanei.

Proiectul ȋṣi propune să ajute persoanele ȋn situaṭiile de criză ce apar pe parcursul vieṭii. Beneficiarii acestui sistem sunt persoane vȃrstnice a căror stare mentală permite utilizarea adecvată a dispozitivelor. Astfel se ȋmbină ȋn mod reuṣit asistenṭa socială cu asistenṭa medicală prin comunicarea constantă cu utilizatorii, monitorizarea stării de sănătate ṣi disponibilitatea ȋn orice moment pentru tratarea cazurilor ṣi intervenṭie ȋn caz de urgenṭă.

Are loc o degrevare de sarcini a sistemului de ȋngrijire socială ṣi sanitară instituṭionalizată, se dezvoltă servicii fundamentale, ȋn avantaj faṭă de plasarea de lungă durată, cu internare instituṭionalizată ṣi ȋn plus creṣte siguranṭa celui aflat la nevoie.

Sistemul a fost implementat cu succes in localităṭile Derekegyhaz ṣi Szentes, ṣi ca urmare a acestui fapt ṣi ȋn comuna Dumbrăviṭa au fost montate un număr de 38 de aparate la domiciliul clienṭilor.Sistemul a fost implementat cu succes in localităṭile Derekegyhaz ṣi Szentes, ṣi ca urmare a acestui fapt ṣi ȋn comuna Dumbrăviṭa au fost montate un număr de 38 de aparate la domiciliul clienṭilor.

Eficacitatea sistemului implementat a fost dovedită ṣi prin apeluri de verificare, durata intervenṭiei fiind 6-8 minute.

Au fost pregătite 14 persoane care lucrează direct ȋn program. Ei asigură supravegherea ȋn dispecerat precum ṣi intervenṭiile ȋn caz de apel. Astfel aceṣtia au participat la trei cursuri de specialitate:

  • Curs de prim ajutor
  • Curs de accidente posibile ȋn cazul acṭiunilor de salvare
  • Curs de comunicare, avȃnd ȋn vedere sensibilitatea grupului ṭintă

Ȋn vederea ȋmbogăṭirii cunoṣtinṭelor grupului de intervenṭie, pȃnă la ora actuală au fost efectuate trei schimburi de experienṭă ȋntre localităṭile Dumbraviṭa, Szentes, Morahalom, Hajduszoboszlo ṣi Centrul de Seniori din Csongrad. Au fost vizitaṭi clienṭi ṣi din sălaṣurile aparṭinătoare care beneficiază de asistenṭa personalului specializat din cadrul serviciilor sociale.

Tot ȋn cadrul acestor schimburi s-au desfăṣurat ateliere de lucru, unde participanṭi ṣi-au ȋmpărtăṣit din experienṭa proprie, au exemplificat cu studii de caz ṣi au comparat procedurile utilizate de fiecare partener.

Ne-am bucurat ȋn permanenṭă de sprijinul personalului din cadrul serviciului social al primăriilor din Szentes ṣi Morahalom.

Help Dumbrăvița - imagine 1 Help Dumbrăvița - imagine 2 Help Dumbrăvița - imagine 3